Tingimused

Kalevi Jahtklubi 2021. a hooaja hinnakiri

 LIIKMETELE
1.LiikmemaksudEUR
1.1.liikmeksastumise maks128
1.2.auliige on vabastatud liikmemaksust
1.3.tavaliige100
1.4.veteranliige10
1.5.pensionär (mitte veteranliige)10
1.6.noorliige 10
1.7.üliõpilasest tavaliige kuni 24.a  (avalduse esitamisel)10
   
3.Lisa-liikmemaks (sõltub klubi vara kasutamise ulatusest) 
3.1.svertpaadi hoidmine staapelplatsil (navigatsioonihooajal)145
3.2.svertkatamaraani hoidmine staapelplatsil (navigatsioonihooajal)275
3.3.sportkiiljahi hoidmine (Draakon/Melges, sisaldab 12 tõstet)745
3.4.klassikaline puujaht (Folk, Hai)650
3.5.kaikoha kasutus kiiljahile pikkusega kuni 9,49 m920
3.6.kaikoha kasutus kiiljahile pikkusvahemikus 9,5 m –11,49 m1375
3.7.kaikoha kasutus kiiljahile 11,5 m – 13,49 m1870
3.8.kaikoha kasutus kiiljahile 13,5 m ja üle2420
 Jahi pikkuse arvutuse aluseks on mõõdukirja LOA.
 Punktides 3.1-3.8 toodud hinnad kehtivad navigatsioonihooajal (aprill-oktoober) 
3.9.sadamas parkimine *100
3.10.kuuri kasutamine 320
3.11.runduki kasutamine100
3.12.staapelplats navigatsioonihooajal m²/ kuus m²3,5
3.13.staapelplats navigatsioonivälisel hooajal  m²/kuus2,5
3.14.jahtide talvine hoiustamine staapelplatsil m²/kuus (nov-aprill, sisaldab 2 tõstet)1
3.15.kraana kasutus EUR/tõste (kuni 45 min)35
3.16.paadirent OPTIMIST / suvehooag (mai – sept)300
3.17.paadirent ZOOM8 / suvehooag (mai – sept)400
3.18.paadirent RS FEVA / suvehooag (mai – sept)500
3.19.paadirent 29er / suvehooag (mai – sept)800
3.20.paadirent QUEST (inimese kohta) / suvehooag (mai – sept)200
 Klubi lepingulistele partneritele kehtivad tasud punktides 3.1.-3.15. määratud
 suurustes, millele lisandub käibemaks.
   
4.SADAMA TASUD KÜLALISTELE
4.1.kaikoht kiiljahile kuni 10,00 m /päev25
4.2.kaikoht kiiljahile 10,01 m ja üle /päev30
4.3.kaikoha kasutus kiiljahile pikkusega kuni 9,49 m1299
4.4.kaikoha kasutus kiiljahile pikkusvahemikus 9,5 m –11,49 m1999
4.5.kaikoha kasutus kiiljahile 11,5 m – 13,49 m2699
4.6.kaikoha kasutus kiiljahile 13,5 m ja üle3499
4.7.kraana kasutus EUR/tõste80
4.8.väravakaart (deposiit)20
5.KLUBI TEENUS
5.1.Kapteni Kajuti üür €/h16
5.2.rendihind  pikaajalistele rentnikele m²/kuu11
5.3.sadamas elektri kasutamise tasu ööpäevas2
5.4.pesumasina + kuivati kasutamine /kord5

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Punktides 3.4.-3.8. ja 4.3.-4.6. toodud hinnad sisaldavad kai kohta navigatsioonihooajal
Jahtide talvine hoiustamine 2021/2022 talveks (november-aprill) on 1.00 EUR/m²/kuu (jahi pikkus x laius),
sisaldab kahte kraanatõstet klubi poolt organiseeritud tõstmise päevadel.
Ei sisalda tasu kulutatud elektrienergia eest, mis tasutakse eraldi vastavalt esitatud arvetele.
Elektritasu arvestus kaldakaabli seinaühenduse alusel (kui kaabel ühendatud, siis päev arvestatud).

Kalevi Jahtklubi KODUKORD

Kinnitatud Kalevi Jahtklubi juhatuse 15.03.06 otsusega, muudetud juhatuse 12.04.17 otsusega.

1.           Üldsätted

1.1.        Kodukorra aluseks on Kalevi Jahtklubi (edaspidi KJK) põhikiri, klubi tavandid ja üldtunnustatud käitumisnormid.

1.2.        Klubi kodukord kehtib KJK territooriumil KJK liikmetele ja isikutele, kellega KJK on sõlminud kaiteenuse osutamise lepingu.

1.3.        Eriküsimusi käsitlevad juhised esitatakse kodukorra lisadena, mis on kodukorra lahutamatud osad.

2.           Navigatsioonihooaeg

2.1.        Navigatsioonihooaja (edaspidi hooaeg) pidulik avamine toimub 1. mail.

2.2.        Navigatsioonihooaja pidulik lõpetamine toimub oktoobrikuus.

3.           Klubi lipp

3.1.        Hooajal toimub lipu heiskamine lipumasti toppi iga päev kl 8.00 ja langetamine kl 21.00.

3.2.        Klubi külalissadamas viibivate jahtide riigilipud heisatakse klubi lipumasti saalingusse (merepoolsest saalingust, saabumise järjekorras).

3.3.        Kui saabuvad korraga mitme riigi jahid, heisatakse riigilipud riikide tähestikulises järjekorras.

3.4.        Külalissadamas viibivate jahtide riigilipud heisatakse ja langetatakse koos klubi lipuga.

3.5.        Riiklikel pühadel heisatakse riigilipp lipumasti toppi ja klubilipp selle kahvlisse.

3.6.        Leina puhul langetatakse klubi lipp poolde masti (surmateate saamisest matusepäeva lõpuni).

3.7.        Lipu kandmine ujuvvahenditel toimub vastavalt EJL lippude ja vimplite kandmise eeskirjadele (lisa 1).

4.           Klaasikell

4.1.        Klaasikella lüüakse:

4.1.1.     hooaja pidulikul avamisel ja lõpetamisel – neli paarislööki;

4.1.2.     igapäevasel lipu heiskamisel ja langetamisel – üks paarislöök;

4.1.3.     surnud klubiliikme ärasaatmisel – üks paarislöök;

4.1.4.     erakorraliste sündmuste puhul (nt lipu õnnistamine, mereõnnetused) –neli paarislööki;

4.1.5.     õnnetuse korral KJK territooriumil (tulekahju vms) – pidevad kellalöögid.

5.           Klubi ruumide, territooriumi ja sadama kasutamine

5.1.        KJK liikmetel on õigus kasutada KJK territooriumi, vara ja sadamat. Sadama kasutamist reguleerivad täiendavalt sadama kasutamise eeskirjad.

5.2.        KJK liige ja lepinguline partner on kohustatud kasutama klubi vara heaperemehelikult.

5.3.        KJK liige ja lepinguline partner on kohustatud täitma sadamakapteni ja klubiülema korraldusi seoses KJK tegevuse korraldamisega. Samuti hüvitama KJK kulutused, mis tulenevad sadamakapteni või klubi ülema antud korralduste või kodukorra eiramisest, arves märgitud suuruses ja tähtajal.

5.4.        Hooajal on klubi üldkasutatavad ruumid avatud klubi liikmetele iga päev kl 08.00 – 23.00.

5.5.        KJK liige vastutab tema poolt klubi territooriumile kutsutud külaliste heaolu ja käitumise eest, samuti nende poolt tekitatud kahjude eest.

5.6.        KJK ruumidesse ja territooriumile kaasavõetud lemmikloomi ei tohi jätta järelevalveta.

5.7.        KJK suletud territooriumile pääseb KJK liikmekaardiga tingimusel, et klubi liikmemaks on tasutud. Kaardi aktiveerib igal aastal sadamakapten.

5.8.        Sõidukiga pääseb KJK suletud territooriumile KJK liige või KJK lepingupartner, kes on tasunud täiendava liikmemaksu või tasu.

5.9.        KJK suletud territooriumile pargitud sõidukisse peab olema nähtavale kohale asetatud parkimiskleebis. Parkimiskleebiseid väljastab klubi ülem. Parkimiskleebiseta sõidukid teisaldatakse ilma ette hoiatamata. KJK pargitud sõidukite seisukorra eest ei vastuta.

6.           KJK liikmemaks ja selle tasumise kord

6.1.        Liikmemaksude ja liikmeksastumise maksu suurus määratakse juhatuse otsusega ning kajastatakse KJK kodulehel paiknevas hinnakirjas. Liikmemaksud kuuluvad tasumisele kord aastas 15. märtsiks, liikmeksastumise maks ühe kuu jooksul pärast liikmeks vastuvõtmist.

6.2.        KJK liikmemaks on diferentseeritud vastavalt klubi vara kasutamise ulatusele ning koosneb põhimaksust ja lisamaksudest. Lisamaksude suurus sõltub klubi vara kasutamise ulatusest.

6.3.        KJK üliõpilasest täisliikmel on kuni 24. eluaastani õigus tasuda põhimaksu soodustingimustel vastava avalduse esitamisel KJK juhatusele.

6.4.        KJK liikmed, kellel on liikmemaksu või sisseastumismaksu võlgnevus seisuga 1. november, arvatakse juhatuse otsusega põhikirja punkt 2.4.1 alusel KJK liikmeskonnast välja.

7.           Ujuvvahendi kaikoha taotlemise kord

7.1.        KJK liikmetel ja lepingulistel partneritel on navigatsioonihooajal õigus kasutada ujuv­vahendite hoidmiseks KJK kaikohti juhatuse poolt 15. veebruariks kinnitatud sadamaplaani alusel.

7.2.        Kaikoha kasutus määratakse üheks navigatsioonihooajaks ja selle taotlemise avalduseks on jahtkapteni deklaratsioon, mille esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Jahtkapteni deklaratsiooni kehtiv vorm on kättesaadav KJK kodulehel.

7.3.        Kõik deklaratsiooni esitajad kantakse soovijate nimekirja. Nimekiri koosneb eelisjärjekohtadest ja tavajärjekohtadest. Eelisjärjekohal on isikud, kes olid kaikoha kasutajad deklaratsiooni esitamisele eelneval navigatsioonihooajal ja esitasid jahtkapteni deklaratsiooni nõuetekohaselt ja tähtaegselt. Tavajärjekohad koosnevad isikutest, kes ei olnud eelneval navigatsioonihooajal kaikoha kasutajad või kelle esitatud deklaratsioon ei vasta nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt. Tavajärjekohal olev isik, kellele kaikohta deklaratsiooni esitamise navigatsioonihooajal ei võimaldata, on järgmisel navigatsioonihooajal tavajärjekoha eelistatumal positsioonil võrreldes deklaratsiooni esmaesitajaga.

7.4.        Kaikoha kasutamisõigus ei ole ühelt isikult teisele üleantav.

7.5.        KJK lepingulised partnerid tasuvad kaikoha kasutamise eest tasu ja liikmed lisa liikmemaksu vastavalt hinnakirjale 15. märtsiks.

7.6.        KJK juhatus võib kaikoha taotlusavalduse käiguta jätta, kui selle esitaja on korduvalt eiranud KJK põhikirjas või kodukorras sätestatud norme või kohustusi.

8.           Kiilplokkide ja ujuvvahendite hoidmine KJK territooriumil

8.1.        KJK liige on kohustatud ilmuma ujuvvahendi sisse ja väljatõstmis-toimingutele klubi ülema poolt määratud päeval ja ajal. Nimetatud ajast teavitatakse liiget vähemalt kaks nädalat ette.

8.2.        KJK liige või lepingupartner on kohustatud teisaldama KJK territooriumilt talle kuuluva kiilploki, haagiskäru või muu ujuvvahendi hoidmiseks mõeldud konstruktsiooni kahe nädala jooksul alates klubi ülema poolt määratud ujuvvahendite sissetõstmispäevast.

8.3.        Teisaldamisele ei kuulu lahtivõetav kiilplokk, mille KJK liige või lepingupartner viib punktis 8.2 nimetatud tähtaja jooksul sadama kapteni poolt näidatud hoiustamiskohta KJK territooriumil.

8.4.        Punktis 8.2 sätestatud tähtajal punktides 8.2 ja 8.3 sätestatud kohustuse täitmata jätmisel täidab nimetatud kohustuse liikme või lepingupartneri eest KJK ise, esitades selle eest kuluarve teisaldamise ja hoiustamise eestkohustust rikkunud liikmele või lepingupartnerile.

8.5.        Ujuvvahendi säilimise ja hävimise riisiko lasub ujuvvahendi omanikul.

8.6.        KJK ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida KJK valveta territooriumil ja akvatooriumil salajaste varguste, tormi või tuleõnnetuste tagajärjel.

8.7.        KJK ei vastuta ujuvahendile kolmandate isikute või teiste KJK liikmete poolt tekitatud kahjude eest.

9.           KJK moraali- ja eetikanormid ja nendest kinnipidamine

9.1.        Eetikanõuete ning hea tava rikkumise eest võib KJK liikme suhtes algatada aukohtu menetluse ja vajadusel rakendada aukohtu statuudis sätestatud mõjutusabinõusid.

9.2.        Eetikanõudeid ja head tava tõlgendatakse seaduse, KJK põhikirja, KJK üldkoosoleku ja juhatuse otsuste, aukohtu lahendite ning soovituste, KJK-s kujunenud praktika ja tava, hea meresõidu tava, samuti vanema kolleegi arvamuse alusel.

9.3.        KJK liige ei avalda klubikaaslasi halvustavaid või tema asjatundlikkust kahtluse alla seadvaid väiteid.

9.4.        KJK liige peab suhtlemisel klubikaaslaste, külaliste ja avalikkusega käituma ausalt ja väärikalt ning kooskõlas heade kommetega ja tavadega. KJK liige peab hoiduma KJK mainet kahjustavast käitumisest.

9.5.        Punktis 9.4 sätestatut kohaldatakse ka KJK liikme käitumisele väljaspool KJK tegevust.

9.6.        Järelevalvet eetikanõuete ja hea tava täitmise üle KJK-s teostab KJK juhatus, klubi ülem, aukohus ning iga klubi liige.

9.7.        KJK liige on kohustatud KJK-s käituma väärikalt, korrektselt ja klubikaaslaste suhtes lugupidavalt nii kõnes, kirjas kui teos. KJK liige peab hoiduma klubikaaslaste tegevuse ebakohasest kriitikast klubis, meedias ja avalikkuse ees.

9.8.        KJK tegevuses ja isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelisid KJK liikmete vahel püütakse lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib KJK liige klubiliikmete vahelise vaidluse lahendamiseks pöörduda juhatuse või aukohtu poole.

9.9.        KJK liige ei lahenda klubiliikmete vahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees.

9.10.      KJK liige arvestab avalikkusega suhtlemisel eetika ja hea tava nõudeid. Avalikkuse ees ja meedias esineb KJK liige üksnes enda nimel, välja arvatud juhul, kui ta on õigustatud KJK nimel esinema oma ametikoha tõttu või kui ta on selleks volitatud.

10.         KJK sümboolika ja vormiriietus

10.1.      KJK sümboolika moodustavad:

10.1.1.   lipp;

10.1.2.   vimpel;

10.1.3.   rinnamärk;

10.1.4.   mütsimärk.

10.2.      KJK-l on vormiriietus, mille stiil ja värv on sätestatud KJK stiiliraamatus.

10.3.      KJK vormiriietuse kandmine on soovitatav järgmistel juhtudel:

10.3.1.   juhatuse liikmetel juhatuse pidulikel koosolekutel;

10.3.2.   pidulikel rivistustel ja koosviibimistel ning KJK esindamisel;

10.3.3.   surnud KJK liikme ärasaatmisel.

10.4.      KJK sümboolika ja selle kasutamine on sätestatud KJK stiiliraamatus.

11.         Lisad

11.1.      EJL lippude ja vimplite kandmise eeskirjad.